POST Receipt

Request

This endpoint creates new receipt to ReceiptHero. ReceiptHero uses receiptdata to match receipt to correct ReceiptHero user

POST /api/v1/receipts/ HTTP/1.1
Host: api.dev.receipthero.io
Authorization: Token <RECEIPTHERO_API_KEY
Content-Type: application/json

ReceiptHero JSON as body

Response

HTTP 200 OK
Content-Type: application/json